Lidmaatschap

Lid worden

Ben je geïnteresseerd in volleyballen bij Reflex?
Heb je al eerder gevolleybald of ben je beginner?
Reflex heeft teams op alle niveaus waar je een keer kunt meetrainen.
Je kunt vrijblijvend contact opnemen met een van de leden van de Technische Commissie. (zie hieronder)

Anne-Mieke Weringa CMV CMV niveau 1 t/m 6 06-51730556
Roland Blomsma CMV CMV niveau 1 t/m 6 06-20617642
Esther van den Burg Jeugd Meisjes/Jongens 06-47196083
Annika Bergman Jeugd Meisjes/Jongens 06-33040327
Siebren Beens Mannen Heren 1 t/m 7 06-21821827
Niels Schadé Mannen Heren 1 t/m 7 06-47777158
Janine Klappe Dames Dames 1 t/m 6 06-34093866
Ronald Buis Dames Dames 1 t/m 6 06-19280834
Wim Hendriks Recreanten Heren en dames recreanten 038-3333212

Aanmelden

Om lid te kunnen worden van Volleybalvereniging Reflex moet de volgende procedure worden doorlopen:

 1. Lees dit document goed door. De rechten en plichten van de leden van volleybalvereniging Reflex worden er uit de doeken gedaan.
 2. Na het lezen van de rechten en plichten klik je op de knop onderaan de pagina. Hiermee bevestig je dat je kennis hebt genomen van de rechten en plichten en daarmee instemt.
 3. Na het klikken kom je op het aanmeldscherm. Behalve je naam en adres gegevens dien je hier ook op te geven welke vrijwilligerstaken je wilt gaan verrichten voor Reflex. Tevens kun je hier een digitale pasfoto meesturen. Ook dien je hier de vereniging te machtigen om de contributie te incasseren. Met behulp van het aanmeld scherm wordt je aanmelding doorgestuurd naar de ledenadministratie.
 4. De ledenadministratie zal, indien je geen pasfoto hebt meegestuurd, alsnog vragen een digitale pasfoto in te sturen.
 5. Alleen na ontvangst van de digitale foto zal definitieve aanmelding plaats vinden.
 6. Via de vrijwilligerscommissie zal je gevraagd worden op welke manier je de vrijwilligerstaak gaat vervullen.
 7. Als alle zaken naar tevredenheid zijn ingevuld wordt de spelerskaart uitgereikt en kun je competitie gaan spelen

Clubregels

De clubregels kun je lezen in het huishoudelijk reglement en de gedragsregels van volleybalvereniging Reflex. Als je besluit lid te worden ga je akkoord met de clubregels.
Tevens wordt elk lid gevraagd om in het kader van de AVG de Toestemmingsverklaring te ondertekenen en in te leveren bij de functionaris gegevensbescherming.

Aanmelden

Aanmelding kan uitsluitend via de hierboven beschreven procedure.

Contributie

Alle informatie inzake je financiële verplichten jegens de vereniging vind je op deze pagina. Lees deze goed door!!

Digitale pasfoto

Deze dient aan de volgende eisen te voldoen:

 • Het dient een actuele, goed lijkende pasfoto te zijn
 • Van voren genomen (oriëntatie portrait)
 • Ogen goed zichtbaar
 • Kleurenfoto
 • Uitsluitend een JPEG bestandformaat is toegestaan
 • Resolutie 600×800 pixels
 • Verhouding 3×4
 • Bestandsgrootte 256 tot 512 kb

Vrijwilligersbeleid

Onze vereniging heeft een vrijwilligersbeleid, omdat we onze sport niet kunnen beoefenen zonder mensen die zich daarvoor inzetten. In onze vereniging is behoefte aan vrijwilligers voor diverse verenigingsactiviteiten. Omdat vele handen licht werk maken, heeft de vereniging een vrijwilligersbeleid ingevoerd. Het is belangrijk dat ieder lid zich bewust is van de noodzaak tot deelname aan deze vrijwillige inspanning.
De vrijwilligerscommissie regelt de verdeling van de inspanningen onder de leden.
De taken die onder de leden moeten worden verdeeld kun je in het vrijwilligersbeleid inzien.
In bijlage 2 “Taken en Verantwoordelijkheden”, staat een korte omschrijving van de functies en de tijd die daarvoor globaal besteed moet worden.

Ik heb de voorwaarden op deze pagina, het huishoudelijk reglement, de gedragsregels en het vrijwilligersbeleid gelezen en ga daarmee akkoord. Ik wil lid worden van volleybalvereniging Reflex.

Contributie

 1. De contributie wordt in 10 perioden geïnd en kan alleen door middel van een automatische incasso worden voldaan. Met ingang van seizoen 2016-2017 zijn de periodes van inning van de contributie teruggebracht van 12 naar 10 perioden per jaar zoals vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van 25 mei 2016. Een machtiging tot automatische incasso dient bij aanmelding als lid afgegeven te worden.
 2. Jaarlijks wordt, als dit nodig mocht zijn, de contributie automatisch aangepast aan het bedrag dat de NeVoBo per lid aan Reflex in rekening brengt.
 3. Bij achterstand in de betaling van de contributie wordt 10% kosten in rekening gebracht, met een minimum van € 5,00 per keer.
 4. Er geldt een opzegtermijn van één volle kalendermaand. De datum van opzeggen is bepalend.
 5. Door een langdurige blessure (langer dan 6 weken) of zwangerschap wordt de contributie tijdelijk verlaagd tot het lid weer actief kan deelnemen aan trainingen en/of wedstrijden. Het lid dient in deze zelf de blessure c.q. zwangerschap te melden bij de ledenadministratie.
 6. De door een geschorst lid betaalde contributie, of andere bijdragen, worden niet terugbetaald.
 7. Leden die deel uitmaken van het Dagelijks- en Algemeen Bestuur als mede leden die zich, naar het oordeel van het Algemeen Bestuur, verdienstelijk maken voor de vereniging, kunnen worden vrijgesteld van betaling van contributie.
 8. Indien een lid na meerdere herinneringen niet aan zijn/haar financiële verplichtingen heeft voldaan kan het bestuur overgaan tot maatregelen. Per geval zal het bestuur een passende beslissing nemen / maatregel treffen. Maatregelen kunnen zijn:
  • het in rekening brengen van administratie en incassokosten.
  • het eventueel royeren als lid.
  • tijdelijk schorsen van het lidmaatschap.
  • inname van de spelerskaart waardoor geen deelname aan de competitie mogelijk is.

Per 1 september 2018 bedraagt de contributie per periode (de contributie wordt in 10 perioden geïnd):

Jeugd D-E-F
(per 1 oktober van het nieuwe seizoen jonger dan 12 jaar)
€ 12,89
Jeugd A-B-C
(per 1 oktober van het nieuwe seizoen jonger dan 18 jaar)
€ 19,65
Senioren
(per 1 oktober van het nieuwe seizoen 18 jaar of ouder)
€ 25,92
Recreatief Volleybal € 15,54
Verenigingsleden €  5,10

Bijdrage wedstrijdkleding per periode (de bijdrage wordt in 10 perioden geïnd):

Jeugd D-E-F € 1,20
Jeugd A-B-C € 1,20
Senioren € 1,20

Volleybalvereniging Reflex is een competitie spelende vereniging en is aangesloten bij de Nederlandse Volleybalbond (NEVOBO). Indien een lid competitie speelt  is jaarlijks een bedrag verschuldigd voor de spelerskaart. Zonder spelerskaart kan er geen competitie gespeeld worden.

De kosten van de spelerskaart voor het seizoen 2018-2019:
(Kosten spelerskaart is afhankelijk van indeling van de jongeren en niet van leeftijd)

Jeugd D-E-F €  28,85
Jeugd A-B-C €  48,96
Senioren € 107,38

De kosten van de spelerskaart worden in 2 termijnen geïncasseerd:
1e termijn: half november 50%, 2e termijn: half februari 50%

Het lidmaatschap kan alleen worden beëindigd door schriftelijke opzegging aan de ledenadministratie, p/a Krabbescheer 61, 8265 JG Kampen of via emailadres ledenadministratie@reflexkampen.nl. Er geldt een opzegtermijn van één volle kalender-maand. De datum van opzeggen is bepalend.

Bijzondere regeling: Financiële tegemoetkoming in de kosten van volleybal mogelijk! (klik hier voor meer info)