Lidmaatschap

Lid worden

 

Vrijwilligersbeleid

Zoals op de homepagina van deze website al is aangegeven draait onze vereniging voornamelijk op vrijwilligers. Voordat je lid wordt is het goed je dat te realiseren. Als lid zal je namelijk gevraagd worden om ook belangeloos je medewerking voor bepaalde activiteiten te leveren. Het kan zijn dat je benaderd wordt om mee te helpen een wedstrijd te organiseren, of om mee te helpen onderhoud aan de accommodatie te verrichten, een bijdrage aan de trainingen te leveren (een rol spelen als trainer, coach o.i.d.), in de sponsor- of evenementencommissie plaats te nemen, aan acties om geld te in te zamelen mee te doen, in het bestuur plaats te nemen, of dat je gevraagd wordt je energie in te zetten voor iets anders.
Natuurlijk houden we daarbij rekening met jouw talenten en kwaliteiten en worden de taken verdeeld, zodat je niet aan alles hoeft mee te doen. We bedoelen hier alleen maar te zeggen dat het nadrukkelijk niet zo is dat je voor het betaalde contributiebedrag een tegenprestatie van de vereniging mag verwachten, waarvoor je zelf verder niets hoeft te doen.
Binnen onze vereniging willen we graag dat dit vrijwilligerswerk goed verloopt om de volleybalsport optimaal te beoefenen. Dat willen we graag zo houden en daarom vestigen we hier de aandacht nog eens op het belang van jouw inzet als vrijwilliger.

Onze vrijwilligerscommissie inventariseert onder de leden en hun ouders wie wat zou kunnen & willen doen binnen onze mooie vereniging. Als er dan openstaande vrijwilligerstaken in te vullen zijn dan kan er op basis daarvan gericht contact worden gezocht met potentiele vrijwilligers die deze taak eventueel leuk vinden.

Ze gebruiken hiervoor de app TAAKIE, mochten jullie hem nog niet hebben ingevuld, dan kan dat via deze link: https://admin.taakie.nl/kennismaken/?ref=85697560-dea7-4fa2-9de1-68a8f7df6c99

Ik heb de voorwaarden onderaan deze pagina, het huishoudelijk reglement, de gedragsregels en het vrijwilligersbeleid gelezen en ga daarmee akkoord. Ik wil lid worden van volleybalvereniging Reflex.

Lidmaatschap en tarieven

We kennen verschillende soorten van lidmaatschap binnen onze vereniging. Dat zijn:

Spelende leden:
DEF Jeugd (CMV/Mini’s)
ABC Jeugd (jeugd tot 18 jaar)
Senioren (vanaf 18 kaar)
Recreanten
Niet-spelende leden
Ereleden

Spelende leden zijn leden die actief binnen de vereniging de volleybalsport beoefenen en daarbij gebruik mogen maken van de accommodatie van de vereniging en de door de vereniging georganiseerde trainingen.

Niet-spelende leden zijn ondersteunende leden, die niet van de accommodatie en de trainingen gebruik mogen maken.

Ereleden hebben dezelfde rechten als andere niet-spelende leden en zijn, op grond van hun verdienste voor de vereniging, vrijgesteld van contributiebetaling.

Contributie vereniging Reflex (per seizoen 2023-2024)

Jeugd CMV (de mini’s, jeugd tot 12 jaar) € 180,-
ABC Jeugd (jeugd t/m 18 jaar) € 240,-
Senioren (vanaf 18 jaar) € 420,-
Recreanten € 180,-
Niet-spelende leden (verenigingsleden) €  72,-

De contributie is bij competitiespelers inclusief kledingbijdrage en spelerskaart. De contributie wordt in 12 inningen per jaar afgeschreven (iedere maand van september t/m juni).

Volleybalvereniging Reflex is een competitie spelende vereniging en is aangesloten bij de Nederlandse Volleybalbond (NEVOBO). Indien een lid competitie speelt is jaarlijks een bedrag verschuldigd voor de spelerskaart. Zonder spelerskaart kan er geen competitie gespeeld worden. De kosten van deze spelerskaart zijn verwerkt in bovenstaande contributies voor competitie spelende leden.

Het lidmaatschap kan alleen worden beëindigd door schriftelijke opzegging via emailadres ledenadministratie@reflexkampen.nl. Er geldt een opzegtermijn van één volle kalendermaand. De datum van opzeggen is bepalend.

Jeugdsportfonds

Zijn de kosten voor de contributie van Reflex een probleem? Misschien is dan een bijdrage uit het Jeugdsportfonds Overijssel mogelijk. Het Jeugdsportfonds Overijssel en heeft als doel om kinderen en jongeren (4 tot 18 jaar) van financieel minder draagkrachtige gezinnen een kans te bieden, deel te nemen aan sport- en beweegactiviteiten. Het fonds betaalt namelijk de contributie en eventuele sportattributen voor deze kinderen tot een maximum van € 225 per kind per jaar.
Wilt u weten of u in aanmerking komt voor een bijdrage? Kijk dan naar bijgevoegde spelregels of raadpleeg de website http://overijssel.jeugdsportfonds.nl en klik vervolgens via “aangesloten gemeenten” op “gemeente Kampen”. Ook kunt u contact opnemen met de consulent van het Jeugdsportfonds Overijssel:

Linda Meijer 06-51661737 of Harriet Nijland 06-51458929. U kunt ook een e-mail sturen naar overijssel@jeugdfondssportencultuur.nl.

Aanmeldprocedure

Om lid te kunnen worden van Volleybalvereniging Reflex moet de volgende procedure worden doorlopen:

 1. Lees dit document goed door. De rechten en plichten van de leden van volleybalvereniging Reflex zijn hierin weergegeven.
 2. Na het lezen van de rechten en plichten klik je op de knop bovenaan de pagina. Hiermee bevestig je dat je kennis hebt genomen van de rechten en plichten en daarmee instemt.
 3. Na het klikken kom je op het aanmeldscherm. Behalve je naam en adres gegevens dien je hier ook op te geven welke vrijwilligerstaken je wilt gaan verrichten voor Reflex. Tevens kun je hier een digitale pasfoto meesturen. Ook dien je hier de vereniging te machtigen om de contributie te incasseren. Met behulp van het aanmeld scherm wordt je aanmelding doorgestuurd naar de ledenadministratie.
 4. De ledenadministratie zal, indien je geen pasfoto hebt meegestuurd, alsnog vragen een digitale pasfoto in te sturen.
 5. Alleen na ontvangst van de digitale foto zal definitieve aanmelding plaats vinden.
 6. Via de vrijwilligerscommissie zal je gevraagd worden op welke manier je de vrijwilligerstaak gaat vervullen.
 7. Als alle zaken naar tevredenheid zijn ingevuld wordt de spelerskaart uitgereikt en kun je competitie gaan spelen

Clubregels

De clubregels kun je lezen in het huishoudelijk reglement en de gedragsregels van volleybalvereniging Reflex. Als je besluit lid te worden ga je akkoord met de clubregels.
Tevens wordt elk lid gevraagd om in het kader van de AVG de Toestemmingsverklaring te ondertekenen en in te leveren bij de functionaris gegevensbescherming.

Aanmelden

Aanmelding kan uitsluitend via de hierboven beschreven procedure.

Contributie

Alle informatie inzake je financiële verplichten jegens de vereniging vind je op deze pagina.

 1. De contributie wordt in 10 perioden geïnd en kan alleen door middel van een automatische incasso worden voldaan.  Een machtiging tot automatische incasso dient bij aanmelding als lid afgegeven te worden.
 2. Jaarlijks wordt, als dit nodig mocht zijn, de contributie automatisch aangepast aan het bedrag dat de NeVoBo per lid aan Reflex in rekening brengt.
 3. Bij achterstand in de betaling van de contributie wordt 10% kosten in rekening gebracht, met een minimum van € 5,00 per keer.
 4. Er geldt een opzegtermijn van één volle kalendermaand. De datum van opzeggen is bepalend.
 5. Door een langdurige blessure (langer dan 6 weken) of zwangerschap wordt de contributie tijdelijk verlaagd tot het lid weer actief kan deelnemen aan trainingen en/of wedstrijden. Het lid dient in deze zelf de blessure c.q. zwangerschap te melden bij de ledenadministratie.
 6. De door een geschorst lid betaalde contributie, of andere bijdragen, worden niet terugbetaald.
 7. Leden die deel uitmaken van het Dagelijks- en Algemeen Bestuur als mede leden die zich, naar het oordeel van het Algemeen Bestuur, verdienstelijk maken voor de vereniging, kunnen worden vrijgesteld van betaling van contributie.
 8. Indien een lid na meerdere herinneringen niet aan zijn/haar financiële verplichtingen heeft voldaan kan het bestuur overgaan tot maatregelen. Per geval zal het bestuur een passende beslissing nemen / maatregel treffen. Maatregelen kunnen zijn:
 • het in rekening brengen van administratie en incassokosten.
 • het eventueel royeren als lid.
 • tijdelijk schorsen van het lidmaatschap.
 • inname van de spelerskaart waardoor geen deelname aan de competitie mogelijk is.

Digitale pasfoto

Deze dient aan de volgende eisen te voldoen:

 • Het dient een actuele, goed lijkende pasfoto te zijn
 • Van voren genomen (oriëntatie portrait)
 • Ogen goed zichtbaar
 • Kleurenfoto
 • Uitsluitend een JPEG bestandformaat is toegestaan
 • Resolutie 600×800 pixels
 • Verhouding 3×4
 • Bestandsgrootte 256 tot 512 kb